Otevřené programy

Právní minimum pro pedagogické pracovníky v praxi

Seminář představí základní práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Zaměří se na konkrétní kazuistiky a praktické případy, zejména pak na možnosti řešení agrese směřované vůči pedagogickým pracovníkům při výkonu práce.

Tento unikátní seminář poskytne pedagogickým pracovníkům užitečný přehled napříč českým právním řádem a umožní jim získat právní jistotu při řešení incidentů během jejich pedagogické praxe, ať již během interakce s žáky nebo s jejich zákonnými zástupci.

Znalosti a jistota ve využití správných a právních možností řešení jsou účinnou prevencí pro případné spory a jiná rizika.

Účastníci semináře získají sebejistotu při řešení problematických situací, a budou tak mít možnost řešit možné incidenty efektivně již v počátcích.

Tento seminář je určen zejména pro pedagogické pracovníky základních a středních škol, jejich nadřízené a případně asistenty při pedagogické praxi.

Seminář povede

Mgr. Eva Bernadet, renomovaná advokátka a uznávaná odbornice v pracovněprávní oblasti.

Její semináře jsou velmi oblíbené, nejsou obecnou přednáškou, ale srozumitelným právním poradenstvím pro Vás. Toto právní minimum vychází z konkrétních soudních kauz, které její kancelář vedla jako průlomové například v oblasti diskriminace.

Eva Bernadet se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na pracovní právo a zaměstnanost, také dlouhodobě sleduje problematiku školství. Již její diplomová práce byla zaměřena na téma “Sociálně-právní ochrana dítěte” (v této oblasti mj. spolupracovala s nestorkou české právní úpravy v této oblasti, prof. Sentou Radvanovou). Oba její rodiče působili po celou dobu své praxe jako učitelé, konkrétní kazuistika tedy vychází z četných případů a diskuzí z reálného prostředí českého školství. Evě bude s vedením tohoto semináře vypomáhat Mgr. Markéta Jiroutová, která je kromě advokátní praxe rovněž vystudovanou psycholožkou a mj. absolvovala též praxi ve školství.

Více na Bernadet.cz.

Obsah

 A. Právní ochrana pedagogických pracovníků

 A.I.      Trestněprávní, občanskoprávní, správní a pracovněprávní rovina

 A.I.1.      Možnosti, jak se může pedagogický pracovník (případně škola či školské zařízení jeho jménem) účinně bránit

Budou zde podrobně rozebrány rozdíly v jednotlivých právních oblastech, které jsou rozlišeny zejména dle materie, účastníků a závažnosti – tzv. společenské škodlivosti, přičemž budou diskutovány konkrétní možnosti řešení – soukromoprávní žaloby, trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení, řízení před inspektoráty a úřady (česká školní inspekce), pracovněprávní práva a povinnosti. Cílem této části je, aby se účastník školení zorientoval v jednotlivých institutech a obdržel jasný procesní postup v daných případech.

A.II.      Agrese, hrubé slovní a fyzické útoky žáků a studentů vůči zaměstnancům školy nebo školskému zařízení

 A.II.1.      Agresivní projevy ze strany žáků, případně jejich zákonných zástupců a studentů – vybrané případy

V této kapitole bude věnována pozornost aktuálním tématům, které bohužel vyvstávají během pedagogické praxe, a jejich konsekvencím z hlediska právních předpisů a možností vhodné obrany. Zejména je klíčový pojem kyberšikana, která bude diskutována i z hlediska nového Nařízení GDPR. Na konkrétních kazuistikách bude nastíněn doporučený postup právního řešení.

A.II.1.i.       Kyberšikana

A.II.1.ii.      Vyhrožování, vydírání

A.II.1.iii.     Verbální a fyzické útoky

 

A.II.2.         Mobbing ve školství

A.II.2.i.       Mobbing na pracovišti

A.II.2.ii.      Možnosti řešení, doporučení postupu

Dle výzkumníků je bohužel školství v ČR aktuálně ohroženo také tzv. mobbingem, neboli šikanou na pracovišti, se kterou se pedagog může setkat. V této kapitole proto shrneme současnou problematiku mobbingu či bossingu a nastíníme možnosti řešení a prevence.

 

 B. Základní právní povědomí pro pedagogické pracovníky: Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů (a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků)

B.I.                       Právní mantinely pedagogických pracovníků

B.I.1.      Průřezová orientace v právních předpisech týkajících se práv a povinností pedagogických pracovníků

V této kapitole seznámíme účastníky s přehledem právních předpisů, které se mohou dotýkat výkonu pedagogické činnosti. Cílem zde bude, aby účastník získal spolehlivou orientaci v tom, kdy jedná zcela v mezích práva, a v jakých případech by jeho jednání mohlo být považováno za protiprávní.

 B.I.2.      Právní ochrana dětí, žáků a studentů z hlediska zákonů ČR i mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, povinnosti žáků a studentů

Základní přehled práv a povinností dětí, žáků a studentů, včetně často diskutované trestněprávní odpovědnosti dětí a mladistvých. Tato kapitola předestře v uchopitelné formě základní přehled informací, kterými by měl pedagogický pracovník pro svou praxi disponovat. Budeme se věnovat také otázkám, jak ochránit dítě či žáka, u kterého má pedagogický pracovník podezření na šikanu či týrání, zneužívání a zanedbávání.

B.II.     Odpovědnost pedagogických pracovníků za děti, žáky a studenty

 B.II.1.      Incidenty během vyučování v místě, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby

Odpovědnost a možnosti řešení incidentů během vyučovacích hodin ve školách, včetně případných rizik.

 B.II.2.      Odpovědnost pedagogických pracovníků během akcí konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání (zotavovací akce, školy v přírodě, lyžařské výcviky)

Zde bude věnován prostor zásadním otázkám odpovědnosti pedagogických pracovníků za případné úrazy a způsobené škody, ale také zákonné organizační podmínky konání uvedených akcí.

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 10.1.2024 9.00 - 13.00

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky

Cena

Účastnický poplatek za jednoho účastníka činí 1 500 Kč bez DPH.

Vybrané reference:

-     Výborný program
-     Děkuji!!! Přínosné!
-     Velmi profesionální přístup, věcný, srozumitelný výklad, oceňuji velmi, „nečtený“ výklad, přehledně zpracovaná prezentace, příjemný hlas, děkuji moc, těším se na příště
-     Velmi erudovaně vedený seminář, spousta užitečných informací, děkuji
-     Informací hodně - klidně by bylo vhodné více času, dotazy hned k probíraným tématům (vhodnější než až na konci)

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.